Хууль тогтоомжийн төсөл

  • Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөлд саналаа munkhbat@mod.gov.mn цахим шуудан, 51-263308 утсаар өгнө үү.

Яамдаас ирүүлсэн санал: 17
Иргэдээс ирүүлсэн санал: 0

  • Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн танилцуулга, үзэл баримтлал, хуулийн төсөл, хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан тайлан, үр нөлөөг үнэлэх судалгааны тайланд саналаа ganzorig@mod.gov.mn цахим шуудан, 51-263308 утсаар өгнө үү.

Яамдаас ирүүлсэн санал: 15
Иргэдээс ирүүлсэн санал: 0

  • Цэргийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Цэргийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэмд саналаа sanchir.ts@mod.gov.mn цахим шуудан, 51-265937 утсаар өгнө үү.

Иргэдээс ирүүлсэн санал: 0