Олон нийтийн арга хэмжээ

“Эх оронч суралцагч” сэдэвт арга хэмжээ

Зорилго: Батлан хамгаалах, төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагааг өсвөр үе, хүүхэд, залуучуудад сурталчлах, тэдэнд цэрэг-эх оронч үндэсний үзлийг төлөвшүүлэх, эх орныхоо түүх, соёлыг таниулахад оршино.

Байршил: Нийслэл болон Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт

Удирдамж, хөтөлбөр