ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

  • Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, яамны дотоод үйл ажиллагааг зохицуулах, батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагааг удирдамжаар хангах;
  • Батлан хамгаалахын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг төгөлдөржүүлэх, нийгмийн хамгааллын бодлого, төлөвлөгөө боловсруулах, хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, удирдамжаар хангах;
  • Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг зохион байгуулах, хяналт тавих, удирдамжаар хангах;