СТРАТЕГИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

  • Батлан хамгаалах бодлого, хууль, эрх зүйн хэм хэмжээний цогц байдлыг хангаж, салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох эрх зүйн баримт бичгийн хувилбар, төсөл боловсруулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн уялдаа холбоог хангах;
  • Монгол Улсын батлан хамгаалах нэгдмэл тогтолцоог төлөвшүүлэх, Зэвсэгт хүчний шинэчлэлийг эрчимжүүлэх стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хувилбар боловсруулах, гадаад хамтын ажиллагаа болон энхийг дэмжих ажиллагаа, шинжлэх ухааны ололт, инновацийн бодлогыг тодорхойлж, нэгдсэн удирдлага, удирдамжаар хангах;
  • Орон нутгийн хамгаалалт, улсын дайчилгааны тогтолцоог боловсронгуй болгох хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, бодлого, төлөвлөлтийн удирдамжаар хангах