ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

  • Батлан хамгаалах гадаад хамтын ажиллагааны бодлогын хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, гадаад улсуудтай цэргийн итгэлцлийг бэхжүүлэх ажлыг зохицуулах;
  • Хамтын ажиллагаатай улс орон, олон улсын байгууллагатай олон улсын гэрээ, хэлэлцээр байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, цэргийн дипломатын албыг бэхжүүлэх, өргөжүүлэх, үйл ажиллагааг бодлогын удирдамжаар хангах;