САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

  • Батлан хамгаалах бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд санхүү, төсвийн бодлого, үйл ажиллагаагаар дэмжлэг үзүүлэх, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг тодорхойлж, салбарт хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн хэрэгцээг тодорхойлж, төсвийн төсөл боловсруулах;
  • Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд төсвийг үр ашигтай удирдах, яүйцэтгэлийг хангах, харьяа агентлаг, төсвийн байгууллагад санхүү, төсвийн бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;
  • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний хөрөнгө оруулалтын төсвийн төсөл, богино, дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөж, гүйцэтгэлийг ханган ажиллах;
  • Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сангийн төсвийн төлөвлөлт, бодлого үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг хангаж, сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад нягтлан бодох бүртгэлээр хяналт тавих.