АВЛИГЫН ЭСРЭГ

Эрх зүйн акт

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн “Авлигаас урьдчилан сэргийлье” видео танилцуулгууд

  • Батлан хамгаалах салбар авлигагүй салбар

Батлан хамгаалах яамны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан

Хөрөнгө, орлого, сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийн маягтууд

Зөвлөмж, мэдээлэл, түгээмэл асуулт хариулт