ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

  • Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явц, үр дүн, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
  • Улсын болон салбарын хөтөлбөр, төслүүдийн төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, биелэлтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх;
  • Төсөв, санхүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, салбарын төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит, хяналт шалгалт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах зөвлөмж гаргах, эрсдэлийн удирдлагаар хангах;