Цахим хуудас засварлагдаж байгаа тул дараа дахин хандана уу